برابری جنسی

تفاوت اندیشه‌های فمنیسم اسلامی با نگاه اصیل اسلامی به زن (بخش دوم)
22 - خرداد - 1400
تفاوت اندیشه‌های فمنیسم اسلامی با نگاه اصیل اسلامی به زن (بخش دوم)

فمینیست‌های اسلامی به همراه سایر طرفداران برابری جنسیتی که برای دفاع از استدلال خود به روایات اسلامی رجوع می‌کنند، همان‌طور که در پژوهشی بیان می‌شود، «سعی می‌کنند متون مقدس را در متن تاریخی دوباره بخوانند» زیرا «تغییر در جامعه مستلزم ...