برندسازی

میکروسلبریتی‌ها و خودبرندسازی
11 - مرداد - 1400
میکروسلبریتی‌ها و خودبرندسازی

«نمايشي شدن» يا پررنگ شدن نمايش، منطق ارتباطات امروز و نقطه کانوني آن است. در نگاه گي دبور (Guy Ernest Debord) نمايش، مجموعه‌اي از تصاوير نيست، بلکه يک رابطه اجتماعي بين اشخاص است که براساس تصاوير شکل مي‌گيرد؛ بنابراين تصاوير ...