بهروز افخمی

نقش سینما در بازنمایی مفاهیم فلسفی
5 - اسفند - 1400
گفتگوی فکرت با بهروز افخمی؛
نقش سینما در بازنمایی مفاهیم فلسفی