بهروز افخمی

نقش سینما در بازنمایی مفاهیم فلسفی
۵ - اسفند - ۱۴۰۰
گفتگوی فکرت با بهروز افخمی؛
نقش سینما در بازنمایی مفاهیم فلسفی