تأملات فلسفی | فکرت

شماره سوم مجله «خردورزی» منتشر شد
۱۲ - مرداد - ۱۳۹۹
الهیات کرونا؛ ظرفیت‌سنجی الهیات توحیدی در بحران کرونا
شماره سوم مجله «خردورزی» منتشر شد

موسسه فرهنگی رسانه‌ای شناخت تقدیم کرد: سومین شماره نشریه خردورزی با موضوع «الهیات کرونا؛ ظرفیت سنجی الهیات توحیدی در بحران کرونا» با تمرکز بر مباحث نظری اندیشه‌ای ویژه الهیات توحیدی در بحران کرونا، دارای بخش‌هایی شامل گفتگو، گزارش ویژه و یادداشت ...