تاریخ پهلوی

دیده‌بان اندیشه(کودتای تحریف)
3 - می - 2021
دیده‌بان اندیشه(کودتای تحریف)

گرد و خاک زیاد رســانه‌های معاند و لیبرال در تطهیر چهره منحوس رژیم پهلوی، توجه به روایت صحیح و مستند این دوران را ضروریتر و در عین حال پیچیدهتر می‌کند. در رسانه‌های کشور به‌ ویژه در سایت‌های اینترنتــی، تولیــدات درخور ...