تجربه نبوی

نقدی بر دیدگاه رؤیایی سروش 
14 - اردیبهشت - 1402
نقدی بر دیدگاه رؤیایی سروش 

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛‌ برای تبیین نظام‌وار کیفیت ارتباط انسان با ماوراء طبیعت و کسب معنویت، توجه به نقش وحی و دین مهم و کلیدی است، زیرا اولاً: معنویت عملی مترتب بر معنویت نظری است؛ ثانیاً: بین خود بینش‌ها ...