تحول اجتماعی | فکرت

مأموریت انبیا ایجاد تحول در زندگی انسان‌ها بود
۲۹ - مهر - ۱۳۹۹
مأموریت انبیا ایجاد تحول در زندگی انسان‌ها بود

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه در اندیشه امام (ره) تمام امور از تحول شروع می‌شود و از تحول فردی به سمت تحول اجتماعی سوق می‌یابد، اظهار کرد: بزرگترین راهبرد قرآن برای تحول، امر به ...