توکل

راهکارهای شناختی معصومان(ع) در مواجهه با باورها و رفتارهای غلط اقتصادی در حوزه فرزندآوری
24 - مهر - 1400
فرزندآوری (بخش اول)
راهکارهای شناختی معصومان(ع) در مواجهه با باورها و رفتارهای غلط اقتصادی در حوزه فرزندآوری

بر اساس مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی، تحلیل‌­های رفتاری انسان­‌ها هیچگاه در چارچوب تحلیل هزینه-فایده اقتصادی محض محصور نمی­‌شود. بلکه تصمیم‌گیری افراد تابع نوعی هزینه-فایده فرا اقتصادی است. این نوع تصمیم­‌گیری منحصر به افراد مسلمان نیست، بلکه خصلتی عمومی است. با ...