جداسازی

بحران هویت در آمریکا
23 - تیر - 1399
بحران هویت در آمریکا

ما سعی می‌کنیم مسایل را در قالب موضوعات دیگری در سه «حوزه کارآمدی پلیس»، «فضای اجتماعی» و «بحران هویت در آمریکا» بررسی کنیم. هرکدام از این سه مسأله بخشی از واقعیت‌های بحران اجتماعی و سیاسی در آمریکا را نشان می‌دهد. ...