جهادتبیین

اربعین؛مجال ناب جهاد تبیین
24 - شهریور - 1401
اربعین؛مجال ناب جهاد تبیین

یکی از فرصت‌های بسیار بسیار مغتنم برای جهاد تبیین همین مسأله‌ی اربعین است که نیاز به یک سازمان‌دهی دارد. نیاز به سازمان‌دهی جهادی دارد. باید عده‌ای در این زمینه زحمت بکشند و تلاش کنند؛ البته نباید کارهای تکراری مانند دادن ...