حسن بلخاری قهی

عاشورا در آثار الباقیه عن القرون الخالیه ابوریحان بیرونی
6 - شهریور - 1401
یادداشتی به قلم دکتر حسن بلخاری قهی؛
عاشورا در آثار الباقیه عن القرون الخالیه ابوریحان بیرونی

الف: از جمله ادلّه شیعی بودن (و نه اسماعیلی یا زیدی بودن زیرا در فصل پنجم آثارالباقیه، انتقاداتی جدّی بر آنان دارد) ابوریحان بیرونی (440ـ362 هـ.ق) نوع روایت این دانشمند بزرگ ایرانی در باب عاشورا و واقعة غدیر و نیز ...