حقانیت

بازنمایی رویکردهای مختلف ادیان
20 - آبان - 1400
پلورالیسم دینی: بخش سوم
بازنمایی رویکردهای مختلف ادیان

به این مسئله اشاره کردیم که فیلسوفان دین وقتی با کثرت و تنوع ادیان روبرو می‌شوند با دو نوع پرسش متفاوت و دو ساحت مجزا مواجه می‌شوند: ساحت معرفت و پرسش از حقانیت و عدم حقانیت و همچنین پرسش درباره ...