حمیدرضا مقصودی | فکرت

شبکه‌‌سازی دانشی، پارادایم فکری استاد فرج‌نژاد بود
۲۱ - تیر - ۱۴۰۱
در گفتگو با دکتر مقصودی مطرح شد؛
شبکه‌‌سازی دانشی، پارادایم فکری استاد فرج‌نژاد بود

بیست و نهم تیرماه اولین سالگرد درگذشت استاد محمدحسین فرج‌‌نژاد از اندیشمندان و صاحبنظران عرصه رسانه، فرهنگ و اقتصاد است. «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»‌ درباره منظومه فکری آن استاد با دکتر حمیدرضا مقصودی، عضو هیأت علمی دانشگاه قم گفتگویی ...