حوزه دین

یک بام و دو هوای یک روشنفکر و هم‌فکرانش
23 - بهمن - 1399
یک بام و دو هوای یک روشنفکر و هم‌فکرانش

سال گذشته درست همین موقع‌ها بود که روزنامه اطلاعات شرح مناظره آقای حسن محدثی(جامعه‌شناس و هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی) و آقای مصطفی ملکیان(فیلسوف اخلاق) را در موضوع آسیب‌شناسی فرهنگ موجود در ایران منتشر کرده و حواشی را به وجود ...