حيات اجتماعي

بازنمایی تأثیر و تأثرات شهرت مجازی در سبک زندگی اجتماعی
6 - مرداد - 1400
بازنمایی تأثیر و تأثرات شهرت مجازی در سبک زندگی اجتماعی

عرصه جديدي براي حيات بشري که مي‌‌تواند بخش عمده‌‌اي از نيازها و فعاليت‌‌هاي انساني را برآورده سازد، تحت عنوان فضاي مجازي شناخته شده است و به‌عنوان سايه‌‌اي از فضاي واقعي، با پيامدهاي مثبت و منفي خود شيوه جديدي از زندگي ...