حيات فلسفى

درآمدی بر تاریخچه فلسفه اسلامی
21 - مهر - 1400
تاریخچه فلسفه اسلامی (بخش اول)
درآمدی بر تاریخچه فلسفه اسلامی

فلسفه اسلامى یکی از علومى است كه در بستر فرهنگ ناب اسلامى رشد كرده و در پرتو آموزه‌های قرآن و سنت به تعالى و پیشرفت رسيده است. اين حقيقت از اولين فيلسوف كه كندى است تا فارابى، ابن سينا، محقق ...