حکمرانی متعالی

همایش بین‌المللی حکمرانی متعالی
26 - مهر - 1400
همایش بین‌المللی حکمرانی متعالی

نشست هشتاد و یکم از سلسله نشست‌های تخصصی سومین همایش ملی و اولین همایش بین‌المللی حکمرانی متعالی با عنوان «سازوکارهای اجرایی وحدت حوزه و دانشگاه در راستای تحقق تحول حکمرانی» در 22 مهرماه 1400 برگزار شد. این نشست مجازی با حضور ...