خواهران بسیجی

بانوان سرزمین حماسه و شور
۲ - تیر - ۱۳۹۹
بانوان سرزمین حماسه و شور

چند روزی بود که سیلاب مهمان ناخوانده شهر و دیارمان شده بود، خانه‌ها، مزارع و کل دار و ندار بعضی از هم استانی‌هایم را نابودکرده بود و غم از دست دادن کل سرمایه زندگی‌شان دردی به جان کل ایران نهاد. مردانمان ...