داروینیسم اجتماعی | فکرت

نژادپرستی از شاخص‌های اصلی تمدن آمریکاست!
۲۶ - تیر - ۱۳۹۹
نژادپرستی از شاخص‌های اصلی تمدن آمریکاست!

از قبل از تأسیس آمریکا مشکل نژاد پرستی را در این کشور مشاهده می‌کنیم. یکی زمانی که مهاجران اروپایی در آمریکا سرخ پوستان بومی را قتل عام کردند که غالباً هم با نگاه نژادی و درگیری نژادی این کار را ...