داود حیدری

نگاهی به کثرت‌گرایی دینی
19 - اردیبهشت - 1401
گفتگوی فکرت با دکتر داوود حیدری؛
نگاهی به کثرت‌گرایی دینی

تکثرگرایی دینی از مباحث فلسفه دین و به معنای اعتقاد به حقانیت یا نجات‌بخشی همه یا مجموعه‌ای از ادیان در عصر واحد می باشد. قرآن حقانیت طولى شرایع انبیاى الهى را مى‌پذیرد و همه آنها را در عصر خود اسلام به معنای واقعی کلمه مى‌داند؛ اما حقانیت عرضى ادیان ...