دين

تأثیر الگوهای اسلامی و غربی در سبک زندگی اجتماعی
10 - مرداد - 1400
تأثیر الگوهای اسلامی و غربی در سبک زندگی اجتماعی

اصطلاح «سبک زندگي»، پارادايم1 نويني در تحليل‌هاي اجتماعي و از کاربردي‌ترين مباحث در دهه‌هاي اخير است؛ از اين رو سبک زندگي از ديدگاه‌هاي مختلف جامعه‌شناسي، روان‌شناسي، علوم پزشکي و دين‌شناسي مورد تجزيه و تحليل واقع شده است. اهميت مفهوم سبک زندگي ...