دکارت

بیماری دهکده دکارتی
۱۱ - اردیبهشت - ۱۴۰۰
بیماری دهکده دکارتی

کرونا بیماری «دهکده جهانی» در روزگار کنونی ماست. اما دهکده جهانی را کسی طراحی نکرد و بنیاد ننهاد جز فیلسوفان سده هفدهم و هجدهم مغرب‌زمین. جد و نیای همه فیلسوفان جدید، رنه دکارت فرانسوی است و می‌توان گفت که کرونا ...

قلب در قرآن مهمتر از فکر است
۲۹ - بهمن - ۱۳۹۹
قلب در قرآن مهمتر از فکر است

امروزه بشر مدرن، تنها و پوچ گرا شده است و این نتیجه فاصله گرفتن بشر از امر قدسی و متافیزیکی است که ریشه در دوران مدرن دارد و شاید بتوان گفت نقطه آغاز آن را از فلسفه دکارت دارد، اما ...

فیلسوف صلح مسیحی یا طراح جنگ‌های صلیبی
۱۵ - تیر - ۱۳۹۹
فیلسوف صلح مسیحی یا طراح جنگ‌های صلیبی

در اوایل قرن هفدهم میلادی سوژه مدرن، خود را چنان یافته و نهاده بود که تاب بازگشت به سنت‌های فکری پیشین را نداشت؛ چون حصارهایی اندیشه و زیست ذهنی انسان مدرن را فراگرفته بود که مجال هرنوع بازاندیشی و بازیابی ...