روشنفکری حوزوی

جدیدترین شماره مجله دیده‌بان اندیشه منتشر شد
6 - تیر - 1400
جدیدترین شماره مجله دیده‌بان اندیشه منتشر شد

نشریه «دیده‌بان اندیشــه» به مقتضای رسالت خود که در حقیقت تبیین خطوط ژورنالیســم اندیشه جریان‌های فکری است، در این شماره قصد دارد تا با رصد فعالیت‌های رمضانی روشــنفکران حوزوی، به نقد و تحلیل مسائل مطرح شده توســط آنان بپردازد. در واقع ...