سفارت انگلیس

پاسخ به یک شبهه تاریخی
12 - اسفند - 1399
پاسخ به یک شبهه تاریخی

همایش در صد سالگی کودتای سیاه، بررسی کودتای سوم اسفند ۱۳۹۹ زمینه‌ها و پیامدها؛ ساعتی پیش با حضور موسی حقانی، مدیر پژوهشکده تاریخ معاصر، موسی نجفی، خسرو معتضد و تعدادی دیگر از اساتید حوزه تاریخ و پژوهشگران، در مؤسسه تاریخ ...