سوزان هاک

6 نشانه علم‌گرایی از نگاه سوزان هاک علم، آری؛ علم‌گرایی، نه
14 - تیر - 1399
6 نشانه علم‌گرایی از نگاه سوزان هاک علم، آری؛ علم‌گرایی، نه

پروفسور سوزان هاک (Susan Haack) از فیلسوفان برجسته در حوزه فلسفه‌های پساتحلیلی و نوپراگماتیست آمریکایی که آثار مختلفی در حوزه منطق، فلسفه علم، فلسفه حقوق و فلسفه‌های پراگماتیستی منتشر کرده است. وی در ابتدا به فلسفه منطق و فلسفه تحلیلی ...