سیدجواد طباطبایی

روایتی از مواجهۀ آوینی با طباطبایی
12 - اسفند - 1401
از سیّد انحطاطی تا سیّد اعتلایی:
روایتی از مواجهۀ آوینی با طباطبایی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ ۱. در زمستان سال هفتادویک، میزگردی در فصل‌نامۀ «نامۀ فرهنگ» به سردبیری رضا داوری و با حضور چهره‌های فکری از جمله سیّدجواد طباطبایی و سیّدمرتضی آوینی برگزار شد. این میزگرد در شمارۀ نهم از این فصل‌نامه ...

درآویختن ایدئولوژیک
1 - تیر - 1399
درآویختن ایدئولوژیک

ایدئولوژی چیست؟ بحث‌ها و اقوال در باب ایدئولوژی کم نیست اما در این سطور معنای مراد شده توسط داریوش شایگان و دکتر رضا داوری‌اردکانی مد‌نظر است و دلیل این گزینش در پی خواهد آمد. ایدئولوژی به بیان شایگان هم «دارای ...