سیدرضا مودب

استکبارستیزی و ظلم‌ستیزی در سیره امام رضا(ع)
5 - مهر - 1401
استکبارستیزی و ظلم‌ستیزی در سیره امام رضا(ع)

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ یکی از مهم‌ترین محورها و موضوعات در رابطه با سیره سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حضرت رضا(ع)، ناظر به مؤلفه ظلم‌ستیزی و استکبارستیزی ایشان است که برای همیشۀ تاریخ الگویی فراروی شیعیان و همه حق‌طلبان عالم ...