شبستری

خداوند دین نازل کرده است
۲۹ - اردیبهشت - ۱۳۹۹
خداوند دین نازل کرده است

یادداشتی با عنوان "آیا خداوند دین نازل کرده است؟"به قلم اقای محمد مجتهد شبستری بازنشر شده است.( سایتِ نشراثار وافکار،۶مرداد۹۳، بازنشر۷اردیبهشت۹۹). شبستری مُدَّعیات وادِّله ی خود را صورتبندیِ منطقی نکرده است. من امّا تلاش میکنم مدعیات و استدلال او را صورتبندی ...