شعارزدگی

مرثیه‌ای برای سینمای تکثیر یافته ابزوردیستی
1 - خرداد - 1400
مرثیه‌ای برای سینمای تکثیر یافته ابزوردیستی

دست سینمای ایران در باغچه‌های کوچه پس کوچه‌های بالاشهر پاریس رها شده و آنقدر در این کوچه‌های پیچ در پیچ راه خود را گم کرده است که دیگر امیدی به تغییر در بستر ساختاری آن وجود ندارد، هر چند گاهی ...