شورای نگهبان

دیدبان اندیشه (جمهوری اسلامی: نه یک کلمه زیاد، نه یک کلمه کم!)
17 - جولای - 2021
جدیدترین شماره مجله دیده‌بان اندیشه منتشر شد:
دیدبان اندیشه (جمهوری اسلامی: نه یک کلمه زیاد، نه یک کلمه کم!)

با پیروزی انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی، مباحث نظری نیز، پیرامون این حکومت بدیع شکل گرفت. جریانات مختلف فکری، سیاســی و فقهی، هر کدام از زاویه مختلف به تحلیل و بررســی ابعاد تئوریک و نظری جمهوری اسلامی پرداختند. انقلاب ...