عباس سلیمی نمین

فرصت‌طلبانه و پرخاشگرانه در کدام سو؟
24 - آبان - 1401
نقدی بر بیانیه جبهه اصلاحات ایران
فرصت‌طلبانه و پرخاشگرانه در کدام سو؟

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ جامعه برخوردار از نهادهای مدنی و گروه‌های مسئولیت‌پذیر مدعی اداره بهتر امور، با سهولت بیشتری می‌تواند بر مشکلات و کاستی‌های خود فائق آید و روند رشد سیاسی و توسعه همه‌جانبه را با سرعت بیشتری طی ...