عرف

مردم سالاری دینی و قانونگذاری (بخش سوم)
28 - فروردین - 1400
مردم سالاری دینی و قانونگذاری (بخش سوم)

ب- نقش اجماع در اجتهاد و قانونگذاری اجماع در لغت با دو معنا به کار رفته است: عزم و قصد و اتفاق و سازگاری که در حوزه فقه معنای دوم موردنظر است. درباره تعریف اجماع و حجیت و اعتبار آن در ...