علوم انســانی

دیده‌بان اندیشه(حقیقتی به نام اقتصاد اسلامی)
11 - اردیبهشت - 1400
دیده‌بان اندیشه(حقیقتی به نام اقتصاد اسلامی)

دو هفته نامه تخصصی رصد رویدادهای اندیشه‌ای،شماره بیست و سوم و بیست و چهار مجله دیدبان اندیشه منتشر شد. در بین علوم انســانی و دغدغه اسلامی‌ســازی علوم انسانی، دانش«اقتصاد» مسئله جدی و قابل اعتنایی از سوی متفکران اسلامی بوده است. بانکداری اسلامی، احکام ربا، ...