علیرضا قائمی نیا

الهیات سایبر
18 - تیر - 1401
گفتگوی فکرت با دکتر علیرضا قائمی‌نیا؛
الهیات سایبر

فضای سایبر از جمله موضوعات نوپدید است که بسیاری از مردم را به خود درگیر کرده است. رابطه این فضا با اندیشه و نیز رابطه انسان با فضای مجازی موضوعی است که «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی» درباره آن با ...