علی عسگری | فکرت

چیستی علم‌دینی در دستگاه محاسباتی آیت الله مصباح یزدی
۲۲ - دی - ۱۴۰۰
بررسی نسبت میان علم و دین؛
چیستی علم‌دینی در دستگاه محاسباتی آیت الله مصباح یزدی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ بحث از نسبت میان علم و دین و علم دینی در طی چند دهه گذشته، به واسطه حضور جریان‌های متعدد، در حکم تلاقی‌گاه اندیشه‌های مختلف بوده است، در این میان جریان‌های حداکثری و افراطی در ...

تعیین قلمرو دین مبتنی بر هدف در نظریه جامعیت اعتدالی
۲۱ - آذر - ۱۴۰۰
نگاهی به نگره‌های قلمرو دین: بخش سوم
تعیین قلمرو دین مبتنی بر هدف در نظریه جامعیت اعتدالی

مقولۀ لحاظ شأنیت دخالت و راهنمایی در مسائل اجتماعی، سیاسی و... در هر زمان و مکان برای دین، مورد پذیرش تمام نگره‌هایی است که متصف به صفت جامعیت می‌شوند اما میزان این دخالت را می‌توان دست‌مایه‌ای برای تفکیک آنان دانست. ...

بررسی قلمرو دین در نظریه جامعیت بدون مرز
۱۷ - آذر - ۱۴۰۰
نگاهی به نگره‌های قلمرو دین: بخش دوم
بررسی قلمرو دین در نظریه جامعیت بدون مرز

پرسش از نسبت دین و عقل انسانی در قالب طرح مسئله عقل پذیری و یا عقل ستیزی دین، از دیرباز محل تأمل اندیشمندان مختلف بوده است، اما امروزه مقوله نسبت دین و عقل وارد مراحل جدیدی شده و برخی با ...

هویت اجتماعی، طرح انسجام و افتراق
۱۳ - آذر - ۱۴۰۰
هویت: بخش چهارم
هویت اجتماعی، طرح انسجام و افتراق

عدم دخالت بیگانه به چه معنی است؟ یکی از کارکرد‌های ویژه هویت، مقوله ایجاد انسجام و افتراق است. هویت اجتماعی، رمز پیوند یک گروه و همچنین غیریت سازی میان آنان و دیگر اقوام است. به عبارت دقیق‌تر، هویت به معنای تام ...

قلمرو دین، در عصر خیزش اجتماعی اسلام
۹ - آذر - ۱۴۰۰
نگاهی به نگره‌های قلمرو دین: بخش اول
قلمرو دین، در عصر خیزش اجتماعی اسلام

مباحث «قلمرو دین»، «حاجت بشر به دین» و «انتظار بشر از دین» همگی عناوینی است دال بر مسئله‌ای واحد که دانش کلام جدید و یا فلسفه دین وظیفه رسیدگی به آن را دارد. اما چه مسئله‌ای عامل بالاگرفتن تب طرح ...

بازنمایی نقش اتحاد در هویت اجتماعی
۲۹ - آبان - ۱۴۰۰
هویت: بخش سوم
بازنمایی نقش اتحاد در هویت اجتماعی

سخن از اصیل و یا اعتباری بودن جامعه، نزاعی دیرین در میان اندیشمندان را شکل داده است. جدای از این نزاع، جامعه را چه اعتباری بدانیم و چه حقیقی، دارای نحوی از وجود خواهد بود، چرا که وجود است که ...

هویت و مسئله توسعه
۱۹ - آبان - ۱۴۰۰
هویت: بخش دوم
هویت و مسئله توسعه

پرسش از عقب‌ماندگی سوال محوری است که بیش از دو قرن می‌توان تمام تلاش‌های جهان اسلام در زمینه پیشرفت را در ذیل آن مطرح ساخت. در کشور ما پرسش از عقب‌ماندگی بنا بر نقل مشهور، با شکست ایران از روسیه ...

هویت ملی از دریچه طرح وحدت اسلامی
۸ - آبان - ۱۴۰۰
هویت: بخش اول
هویت ملی از دریچه طرح وحدت اسلامی

در تقویم انقلاب اسلامی، روزهایی با عنوان هفته وحدت وجود دارد. وحدت میان مسلمین که از زوایای اصلی اندیشه اسلام سیاسی طی یک سده اخیر بوده است، پس از طرح و بحث توسط سید جمال الدین اسد آبادی، همواره در ...