عواطف

خدای غیرمتافیزیکی و قدرت تشخیص
29 - فروردین - 1400
خدای غیرمتافیزیکی و قدرت تشخیص

واقعیات ما با سه مجموعه از واقعیات مواجه هستیم: واقعیات عینی: مانند این درخت مقابل من یا نور خورشید، صدای کلاغ، تلألو نور و... واقعیات ذهنی: همه صداها و دیدنی‌ها وارد ساختار ذهنی ما می‌شوند اما این دریافت‌های ذهنی در هرکس حالات مختلف ...