عوامل درونی

راه‌کارهای نیل به آسایش و آرامش
18 - فوریه - 2021
راه‌کارهای نیل به آسایش و آرامش

اولویت عوامل درونی بر بیرونی انسان به حسب خلقت و طبیعت و غرایزی که در وجود وی نهادینه شده، احتیاجات و نیازمندی‌ها و ناتمامی‌هایی دارد و ناچار است که آنها را به وسیله مواد، امکانات و اشیاء مورد نیاز رفع کند، ...