غلامعلی معصومی نیا

ناعدالتی، فرجام توسعه
3 - مرداد - 1401
در گفتگوی فکرت با دکتر معصومی‌نیا مطرح شد:
ناعدالتی، فرجام توسعه

عدالت از مفاهیم مهم و تحقق آن از آرمان‌های بزرگ انسانی است. توسعه نیز یکی از مقاصد مهم و تحقق آن از اهداف بزرگ جوامع امروزی محسوب می‌شود. امروزه تحقق این دو هدف مهم از آرمان‌ها و آرزوهای جدّی جوامع ...