غم

دیده‌بان اندیشه |‌ اندوه متعالی، در فرآیند تربیت انسان
2 - مهر - 1401
شماره چهلم‌ویکم منتشر شد؛
دیده‌بان اندیشه |‌ اندوه متعالی، در فرآیند تربیت انسان

شماره چهلم‌ویکم نشریه دیده‌بان اندیشه با عنوان «اندوه متعالی، در فرآیند تربیت انسان» به همت موسسه فرهنگی ـ رسانه‌ای شناخت منتشر شد. سرخط‌های این شماره شامل، معناشناسی و ضرورت بحث از فلسفه غم و شادی؛ تبیین جایگاه غم و شادی ...