فاطمه هنروران

ناسیونالیسم باستان‌گرا، ترویج فاشیسم و ایدئولوژی خردگریزانه
1 - نوامبر - 2022
در گفتگو با محقق ادیان و باستان‌گرایی مطرح شد:
ناسیونالیسم باستان‌گرا، ترویج فاشیسم و ایدئولوژی خردگریزانه

باستان‌گرایی در ایران، پدیده‌ای است که از اواخر دوران قاجار در عرصهٔ فرهنگی، اجتماع و سیاست جامعهٔ ایرانی پدیدار گشته‌ است. پدیده‌ای که سوالات زیادی پیرامون آن وجود دارد. از همین رو «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»‌ با فاطمه هنروران، ...