فاهمه انسانی

فیلسوف صلح مسیحی یا طراح جنگ‌های صلیبی
15 - تیر - 1399
فیلسوف صلح مسیحی یا طراح جنگ‌های صلیبی

در اوایل قرن هفدهم میلادی سوژه مدرن، خود را چنان یافته و نهاده بود که تاب بازگشت به سنت‌های فکری پیشین را نداشت؛ چون حصارهایی اندیشه و زیست ذهنی انسان مدرن را فراگرفته بود که مجال هرنوع بازاندیشی و بازیابی ...