فتح الله نجارزادگان

تبیین مسأله شفاعت و توسل به اهل‌بیت
2 - شهریور - 1401
گفتگوی فکرت با دکتر فتح‌الله نجارزادگان؛
تبیین مسأله شفاعت و توسل به اهل‌بیت

همواره این پرسش از جانب تکفیر‌ی‌ها و وهابیت در افکار مسلمانان خصوصاً در ذهن مردم و جوانان فرهیخته‌ی ما رسوخ داده شده است که آیا شفاعت‌طلب، استغاثه‌جویی و توسل‌جویی به حضرات اهل بیت و معصومین و سایر اولیاء و اوصیاء ...