فرهنگ امروز

بررسی کارنامه جامعه‌شناس فیلسوف
26 - مهر - 1399
بررسی کارنامه جامعه‌شناس فیلسوف

هشتم مهر ماه وقتی شماره سی‌ام نشریه فرهنگ امروز با تصویر منوچهر آشتیانی در چاپخانه زیر چاپ بود خبر درگذشت ایشان همگان را متأثر کرد. پیش از این فرهنگ امروز در چندین مصاحبه در شماره‌های مختلف در موضوعات گوناگون اعم ...

چگونه یک ویروس، ادعاهای مغرورانه متکبران را باطل کرد؟
27 - اردیبهشت - 1399
چگونه یک ویروس، ادعاهای مغرورانه متکبران را باطل کرد؟

انسان سرکش و طغیانگر عصر حاضر که در ارتکاب انواع فسادها و جنایت‌ها همه خطوط قرمز و مرزهای اخلاقی را به سخره گرفته بود و برای ارضای هوس‌های بی‌پایان خود، هر اقدام کثیف و نامشروعی را تجربه کرده بود، اکنون ...

دشمن و نیاز به بازتعریف آن
21 - اسفند - 1398
دشمن و نیاز به بازتعریف آن

مناسبات سیاسی سال‌های اخیر ایران در عرصه بین‌المللی بار دیگر مفاهیمی چون دوست و دشمن را در عرصه سیاست خارجی پررنگ کرده است. به تناسب سیاست‌های کنونی جهان و ایران، فرهنگ امروز در پرونده اندیشه شماره بیست‌وهشتم خود با عنوان ...