فرهنگ شیطانی

تبیین اصالت نژاد در هویت غرب مدرن
2 - مرداد - 1399
تبیین اصالت نژاد در هویت غرب مدرن

هدف یادداشت حاضر، بررسی مسئله اصالت نژاد در فرهنگ غرب مدرن است. برای تبیین هر مسئله فرهنگی از جمله همین بحث اصالت نژاد به نظریه فرهنگی نیاز داریم. نظریه فرهنگی باید توانایی توصیف و تبیین و نقد جریان‏‌ها و رفتارهای ...