فمنيسم

مهم­ترین مبانی الهیات فمنیستی
1 - آذر - 1400
نقد و بررسی الهیات فمنیستی: بخش پنجم
مهم­ترین مبانی الهیات فمنیستی

الهیات فمنیستی دو مرحله بسیار مهم را پشت سر گذاشته است. مطالبی که در یادداشت­‌های قبلی ذکر شد، در ارتباط با مرحله اول یعنی مرحله صرفاً انتقادی بود. در مرحله بعدی متألهان فمنیسم با ورود به مباحث الهیات بالمعنی الاخص ...