قانون گذاری

بررسی انتقادی لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» (بخش دوم)
3 - تیر - 1400
بررسی انتقادی لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» (بخش دوم)

1. خود نقیضی لایحه در اهداف یکی از اهداف اصلی این لایحه که در ماده یک بدان تصریح شده است حمایت از انسجام خانواده است. در حالی که تبعات اجرایی کردن بخش قابل ملاحظه‌ای از محتوای لایحه، در تضاد با این ...

مردم سالاری دینی و قانونگذاری (بخش سوم)
28 - فروردین - 1400
مردم سالاری دینی و قانونگذاری (بخش سوم)

ب- نقش اجماع در اجتهاد و قانونگذاری اجماع در لغت با دو معنا به کار رفته است: عزم و قصد و اتفاق و سازگاری که در حوزه فقه معنای دوم موردنظر است. درباره تعریف اجماع و حجیت و اعتبار آن در ...