قیام تنباکو

جهاد علمای عصر قاجار برای خودکفایی و تقویت تولید ملی
19 - فروردین - 1400
جهاد علمای عصر قاجار برای خودکفایی و تقویت تولید ملی

یکی از راهبردهای علمای شیعه در مقابله با هجوم اقتصادی غرب، تقویت اقتصاد داخلی بوده است. یکی از اقدامات در این زمینه، تشویق و حمایت از تأسیس شرکت‌های اقتصادی داخلی است. مهمترین مصداق این حرکت، تأسیس «شرکت اسلامیه اصفهان» در ...