لایحه

بررسی انتقادی لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» (بخش سوم)
7 - تیر - 1400
بررسی انتقادی لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» (بخش سوم)

1.1.خروج موضوعی لایحه نسبت به خشونت علیه زنان با رویکرد جنسیتی به فرض اثبات ضرورت نگاه جنسیتی به مسئله خشونت علیه زنان، موضوعات مطرح شده در لایحه از جرائم به لحاظ جنسیت فراتر رفته شامل موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب ...

بررسی انتقادی لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» (بخش دوم)
3 - تیر - 1400
بررسی انتقادی لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت» (بخش دوم)

1. خود نقیضی لایحه در اهداف یکی از اهداف اصلی این لایحه که در ماده یک بدان تصریح شده است حمایت از انسجام خانواده است. در حالی که تبعات اجرایی کردن بخش قابل ملاحظه‌ای از محتوای لایحه، در تضاد با این ...