لیلا مجدانی

زنان در آینه سینما و تئاتر ایران (بخش دوم)
11 - اسفند - 1400
ریختارشناسی و گونه‌های هنرآفرینی زنان؛
زنان در آینه سینما و تئاتر ایران (بخش دوم)

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ هستی‌بخش گیتی از اوان آفرینش بشر، وظایف گوناگونی بر دوش دو جنسیت زن و مرد گذارد. هم‌چنان‌که مرد و زن با ویژگی‌های خود، تلاش‌ می‌کردند که به زندگانی بشری شکل و سامان دهند، این تلاش‌ها ...

زنان در آینه سینما و تئاتر ایران (بخش اول)
9 - اسفند - 1400
ریختارشناسی و گونه‌های هنرآفرینی زنان؛
زنان در آینه سینما و تئاتر ایران (بخش اول)

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ هستی‌بخش گیتی از اوان آفرینش بشر، وظایف گوناگونی بر دوش دو جنسیت زن و مرد گذارد. هم‌چنان‌که مرد و زن با ویژگی‌های خود، تلاش‌ می‌کردند که به زندگانی بشری شکل و سامان دهند، این تلاش‌ها ...