لیلا نیکویی نژاد

عاشورا: قابلیت گفتمان بین‌الادیانی یا بین‌الاذهانی؟
11 - مرداد - 1401
عاشورا: قابلیت گفتمان بین‌الادیانی یا بین‌الاذهانی؟

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛‌ واژه‌ی گفتمان یکی از مفاهیم پرتکرار در دهه‌ی اخیر است که در حوزه‌ی علوم انسانی رواج یافته است. در زبان فارسی واژه‌ی «گفتمان» به کلماتی هم‌چون مقال، سخن و گفتار معنا شده است[1]؛ اما به‌نظر ...